Szanowni Użytkownicy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w waszej przeglądarce.

Polityka prywatności
Pliki Cookies

ROZUMIEM

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Drogi Kliencie!


Dbając o Twoją prywatność chcemy abyś czuł się komfortowo w czasie korzystania z naszych usług. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą firmę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem unijnych i krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.


Postanowienia ogólne
 1. Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Klientów w ramach usług świadczonych przez Administratora.
 2. Akceptując Politykę Prywatności i Regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientów (Gości) Administratora, korzystających z usług oferowanych w ośrodku wypoczynkowym ALKA Sun Resort, a także Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora: https://alka-ustronie.pl

Informacje podstawowe i dane kontaktowe
 1. Administratorem danych osobowych jest: Alka Sun Resort Sp. z o.o., przy ul. Wojska Polskiego 7, 78-111 Ustronie Morskie, o numerze NIP 6711830182, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 0000724399. Można się z nami skontaktować za pomocą:
 2. Wszelkie dane gromadzone przez Administratora będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, oraz przepisami krajowymi.
 3. Szanując prawa Klienta oraz respektując powszechnie obowiązujące przepisy, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności dostępna jest w Recepcji ośrodka ALKA Sun Resort oraz na stronie internetowej Administratora: https://alka-ustronie.pl/polityka-prywatnosci

Zakres, cel i podstawy prawne przetwarzania danych

Zapewniając transparentność w zakresie gromadzonych danych oraz sposobu ich wykorzystania Administrator informuje o zakresie, celach podstawach przetwarzania danych.

 1. Świadczenie usług przez Administratora
  Administrator świadczy usługi hotelarskie i rehabilitacyjne, zgodnie charakterem swojej działalności oraz Regulaminem, który jest integralną częścią umowy zawieranej z Gościem. Regulamin jest dostępny na stronie: https://alka-ustronie.pl/regulamin-obiektu/
  W ramach zawarcia i wykonania umowy z Gościem mogą być zebrane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, nr rejestracyjny samochodu, dane karty kredytowej. Dane te są podawane dobrowolnie przez Gościa podczas rezerwacji online oraz w karcie meldunkowej. Niepodanie ich będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy. Podczas zameldowania w ośrodku oraz wypełniania karty meldunkowej, Gość zobowiązuje się do okazania pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) celem zweryfkowania poprawności danych zapisanych w karcie meldunkowej. W przypadku skorzystania z oferty uwzględniającej zniżkę dla dzieci, Gość (opiekun dziecka) podaje do wiadomości pracownikowi recepcji datę urodzenia dziecka przy wypełnianiu karty meldunkowej. Podanie wieku dziecka jest dobrowolne ale jego stwierdzenie jest konieczne by móc skorzystać z uwzględnionej w ofercie zniżki. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest wykonanie umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  W przypadku skorzystania z dofnansowanego turnusu rehabilitacyjnego przetwarzane są dodatkowo dane dotyczące stanu zdrowia Gościa. Przekazanie przez Gościa orzeczenia o niepełnosprawności oraz karty zabiegowej w celu wykonania zabiegów rehabilitacyjnych jest dobrowolne ale odmowa ich przekazania będzie skutkowała brakiem możliwości wykonania odpowiednich zabiegów w ramach turnusu rehabilitacyjnego. Karta zabiegowa musi być podpisana przez lekarza lub rehabilitanta Gościa. Administrator przetwarza dane o stanie zdrowia zawarte w orzeczeniu o niepełnosprawności i karcie zabiegowej Gościa oraz numer PESEL. Dane w tym zakresie przetwarzane są w celu wykonania zabiegów rehabilitacyjnych oraz w celu spełnienia obowiązku przechowywania dokumentów o przebiegu dofnansowanego turnusu rehabilitacyjnego oraz obowiązku sprawozdawczości o przebiegu turnusu do właściwego centrum pomocy rodzinie, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  Podstawą prawną do gromadzenia tych danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną do przechowywania tych danych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Art. 10c Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).
  Informujemy, że ALKA Sun Resort jest obiektem wpisanym do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych.
 2. Administrator archiwizuje dokumenty, w których mogą znajdować się dane osobowe Gości, po ustaniu świadczenia usług, zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz o działalności rehabilitacyjnej. Podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Art. 74 Ustawy o rachunkowości oraz Art. 10c Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).
 3. Dane osobowe Gości mogą być przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związkuz prowadzoną przez niego działalnością. Podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest umowa oraz uzasadniony interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).
 4. Administrator stosuje monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie ośrodka oraz zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą oraz uzasadniony interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. d i f RODO).
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub nagraniach oraz publikować je na swoich portalach internetowych, wyłącznie za zgodą Gościa wyrażoną w karcie meldunkowej.
  Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Administrator może przetwarzać dane osobowe w postaci adresu e-mail Gościa w celach marketngowych, wysyłając własne oferty handlowe w formienewsletera. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 7. Administrator może przetwarzać dane statystyczne dotyczące Gości, za pomocą których nie będzie możliwa ich identyfkacja, w celach analitycznych i statystycznych oraz badania satysfakcji ze świadczonych usług. Podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest uzasadniony interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dobrowolność podania danych

Wszystkie dane jakie przetwarza Administrator pozyskiwane są bezpośrednio od Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale także niezbędne w celu skorzystania z usług Administratora.


Okres przechowywania danych

W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe są przechowywane przez Administratora w następujących okresach:

 1. Dane osobowe zebrane w celu świadczenia usług będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu w celach archiwizacyjnych przez okres wymagany przepisami podatkowymi oraz o rachunkowości, tj. przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 2. Dane dotyczące stanu zdrowia oraz numer PESEL Gościa będą przetwarzane przez okres trwania turnusu rehabilitacyjnego oraz będą przechowywane po jego zakończeniu przez okres 3 lat na podstawie Art. 10c ust. 7 pkt 5 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 3. Okres przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń jest taki sam jak okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego (nie dłuższy niż 6 lat).
 4. Okres przechowywania danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób przebywających w obszarze monitorowanym jest nie dłuższy niż 3 miesiące.
 5. Dane osobowe zebrane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, będą przetwarzane do momentu ustania celu lub do momentu wycofania tej zgody.
 6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora będą przechowywane do momentu ustania celu lub do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu.

Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych
 1. Dane osobowe Gości mogą być przekazane przez Administratora do następujących kategorii odbiorców:
  • pracownikom i współpracownikom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych,
  • podmiotom, którym Administrator zlecił czynności związane z przetwarzaniem danych – na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych (np. biuro rachunkowe),
  • w niezbędnym zakresie także innym odbiorcom gwarantującym poufność przekazywanych danych – np. firmy pocztowe i kurierskie, podmioty zapewniające systemy mailingowe, kancelarie prawne.
 2. Dane osobowe Gości mogą zostać udostępnione na wniosek tylko organom państwowym, organom samorządu terytorialnego i uprawnionym instytucjom publicznym, wyłącznie w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami i na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub innym instytucjom wykazującym odpowiednią podstawę prawną.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Gość ma prawo:

 1. Żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora danych oraz usunięcia ich, jeśli nie będzie to sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Żądania można zgłaszać na adres e-mail: manager@alka-ustronie.pl.
 2. Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Sprzeciw można zgłaszać na adres e-mail: manager@alka-ustronie.pl.
 3. Wycofać każdą ze zgód w dowolnym momencie, zgłaszając swoje żądanie na adres e-mail: manager@alka-ustronie.pl. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Ważne!
  Wycofanie zgody na przekazanie karty zabiegowej w celu wykonywania zabiegów w ramach turnusu rehabilitacyjnego będzie wiązało się z zaprzestaniem świadczenia tych zabiegów w trakcie pobytu Gościa w ośrodku.
 4. Wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).

Pliki cookies

Strona internetowa Administratora (https://alka-ustronie.pl/), jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te mają następujący wpływ na Użytkownika korzystającego ze strony:

 • są zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.),
 • umożliwiają Użytkownikowi korzystanie ze wszystkich funkcji strony,
 • tworzą anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów,
 • nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika,

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki Użytkownik w każdej chwili może:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki można znaleźć na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz, np.:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka


Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe Gości nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do państw trzecich.


Profilowanie

Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Gości.


Bezpieczeństwo
 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych Klienów przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystywaniem i ujawnianiem.
 2. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Administratora dostęp do danych osobowych Gości mają jedynie osoby upoważnione. Wszyscy pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe są do tego upoważnieni oraz przechodzą odpowiednie szkolenia.
 3. Administrator regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz aktualizuje Politykę Prywatności.
 4. Dane osobowe w posiadaniu Administratora nie są udostępniane osobom trzecim innym niż wymienionym w Polityce Prywatności. Dane osobowe w posiadaniu Administratora nie są sprzedawane żadnym podmiotom.

Alka Sun Resort Sp. z o.o.